Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy

Homsan respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. I denna integritetspolicy (”Policy”) beskrivs vilka typer av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka som är mottagare av personuppgifter, hur länge personuppgifterna lagras samt hur du kan komma i kontakt med oss och utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (EU/2016/679) (”GDPR”).

Policyn omfattar inte hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet eller i samband med rekrytering.

Personuppgiftsansvarig

Homsan AB, org. nr. 556787-1818 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Egen kontakt: Du har möjlighet att kontakta oss för frågor eller anmäla intresse för plats hos oss. Kontakten sker över e-post och du kan då välja vilka uppgifter du vill ange utöver namn och e-postadress. Vi behandlar din e-postadress och personuppgifter du anger i ditt e-postmeddelande i syfte att besvara ditt e-postmeddelande och hantera din förfrågan. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande e-post.

Om du kontaktar oss via telefon: Vi spelar inte in telefonsamtal. Om du kontaktar oss via telefon tar vi vid behov temporära minnesanteckningar för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Dessa förstör vi på ett säkert sätt när vi hanterat din förfrågan. Vår behandling av personuppgifter du anger under telefonsamtalet behandlar vi baserat på vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande samtal.

Affärskontakter: Homsan kan komma att behandla uppgifter från företag eller organisationer som Homsan har affärsmässig kontakt med tex; kontaktpersoner, leverantörer, samarbetspartner eller uppdragsgivare. Typ av personuppgifter som vi kommer att behandla kan vara kontaktuppgifter och organisatoriska uppgifter.

Vi gallrar e-post och meddelanden löpande. Om ditt ärende är avslutat vid tidpunkten för gallring kommer ditt e-postmeddelande att raderas. Om ditt ärende fortfarande pågår vid gallring kommer meddelandet att raderas vid första gallringstillfälle som infaller efter ärendets avslutande.

Mottagare av personuppgifter

Vi använder oss av leverantörer för att kunna bedriva vår hemsida och verksamhet i övrigt. Vi använder oss bland annat av leverantörer för vår hemsida och e-post. Dessa leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter å våra vägnar i enlighet med våra instruktioner och är därmed våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa din integritet.

Var lagras personuppgifterna?

Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilket de behandlas, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att utöva de rättigheter som beskrivs nedan, vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan), om inte annat anges under respektive avsnitt.

Registerutdrag

Du har rätt att begära information om huruvida och i så fall vilka personuppgifter om dig vi behandlar, samt motta information om behandlingen. Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Homsan.

Inge klagomål

Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av personuppgifter, välkomnar vi dig att i första hand ta kontakt med vårt Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan). Du har dock rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet. För att göra detta behöver du vända dig direkt till tillsynsmyndigheten. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om (a) behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och (b) behandlingen sker automatiserat.

Rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Begränsning

Du har rätt att av kräva att behandlingen begränsas om exempelvis behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användande.

Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vars rättsliga grund är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi tar IT-säkerhet på största allvar och har vinnlagt oss om att implementera sådana organisatoriska och teknologiska säkerhetsåtgärder som vi bedömer är lämpliga med hänsyn tagen till den tekniska utvecklingen i stort och de personuppgifter som vi behandlar. Vi uppmärksammar dig på att e-post ofta inte är ett säkert sätt att kommunicera på. Du bör därför undvika att sända personuppgifter av känsligare natur via e-post.

Dataskyddsombud

Har du frågor om personuppgiftsbehandling eller vill du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud? Skriv till adress: Dataskyddsombud, Box 6025, 129 06 Hägersten Eller sänd e-post till: dataskyddsombud@homsan.se

Denna integritetspolicy uppdaterades den 9 februari 2024.