Behandling av personuppgifter

Integritetspolicy

Vad är en personuppgift?

Till personuppgifter hör all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet. Personnummer, namn och adress är typiska personuppgifter. Till detta hör även bilder, ljudfiler och video.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Personuppgiftsansvarig för Homsans insamling av personuppgifter är Homsan AB, org.nr: 556787-1818, med adress Elsa Brändströms Gata 54, 129 52 Hägersten. Homsan behandlar personuppgifter i linje med dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25/5 2018.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Homsan värnar om din integritet och samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål de är avsedda för. Vi är öppna med vilka data vi samlar in i vår organisation.

Homsan AB driver verksamhet inom social omsorg vilket innefattar daglig verksamhet, boendestöd, ledsagning och avlösarservice på uppdrag av offentlig beställare.

För att kunna utföra dessa tjänster behöver vi samla in och spara personuppgifter om våra deltagare och kunder. Detta är vi även förpliktigade till enligt gällande lagar, tillstånd och avtal. För att fullgöra våra åtaganden som arbetsgivare behöver vi dessutom behandla information rörande våra medarbetare.

Vi har klara riktlinjer för hur vi behandlar och skyddar personuppgifter och annan integritetskänslig information på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Personuppgifterna lagras endast så länge som krävs. Data som inte längre behövs raderas enligt fastställda rutiner. En del personuppgifter gallras bort i samband med att personen ifråga slutar, medan lagkrav kan innebära att annan information måste sparas ett visst antal år.

Du som besökare på vår webbplats behöver inte lämna några personuppgifter för att kunna använda sidan. De personuppgifter vår webbplats samlar in är sådana som är specifika och frivilligt tillhandahållna av dig. Exempelvis rör det sig om; namn, e-postadress eller telefonnummer.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar och mer information om hur vår behandlingsprocess ser ut . Du har även rätt att begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om vår behandling av dins personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Vill du komma i kontakt med Homsan gällande någon av ovanstående punkter kan du kontakta:

dataskyddsombud@homsan.se