homsan_logo_payoff_green-2.png
Hem Om oss Daglig verksamhet Sysselsättning Boendestöd Assistans Kontakt

Homsan är det familjeägda företaget där vårt personliga engagemang genomsyrar alla våra verksamheter.

Den unika bredden vi kan erbjuda i våra verksamheter bygger på delaktighet, kunskap och hög kvalitet.

Vi är verksamhet med hjärta.

Kvalitet: Homsans självdeklaration

För att säkerställa rätt kvalitet genomför vi årligen en egen brukarundersökning och en enkät som skickas till gode män/förvaltare. Utifrån enkäten, brukarundersökning, synpunkter, kundernas och medarbetarnas förbättringsförslag samt styrelsens strategier formar vi mål och aktiviteter för våra verksamheter. Vi har också brukarråd som inkommer med synpunkter och idéer på verksamheterna.

Vi arbetar efter ett ledningssystem för kvaliteten som motsvarar krav i socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Det innebär att vi har skriftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment. Vi arbetar med årshjul för återkommande aktiviteter och följer regelbundet upp våra årshjul. Vi arbetar ex med årshjul för anhöriginformation och arbetsmiljö.

I företaget finns en verksamhetsutvecklare som bland annat arbetar med metodutveckling och arbetssätt i verksamheterna. Verksamhetsutvecklaren följer upp och utvärderar årshjulen samt håller i kontinuerlig verksamhetsutveckling utifrån våra värdeord - tillgänglighet, lika värde, bemötande och delaktighet.

Kvalitet: Nyckeltal samt patient- och brukarundersökningar

I Stockholms stad sker årligen en brukarundersökning. Resultaten för Homsans verksamheter inom LSS  finns att tillgå på hitta service på Stockholms stads hemsida.

Följ oss på sociala medier!

facebook-2.pnginstagram-2.jpg


Vill du arbeta hos Homsan?

Läs mer.

image3-(4).JPG


Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial om våra dagliga verksamheter.